Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr POIR.03.03.03-30-10-0016/18  pt.  „Udział firmy RÖSSLI M. Govindasamy w programie branżowym Moda Polska w celu ekspansji na nowe rynki zagraniczne”,,Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, RÖSSLI Magdalena Govindasamy, ogłasza zgodnie z zasadą rozeznania rynku postępowanie w  trybie zapytania ofertowego na przygotowanie strony internetowej uwzględniającej specyfikę rynku amerykańskiego wraz z opcją sklepu oraz tłumaczenie opisów produktów na angielski.

WYNIKI:

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego na przygotowanie strony internetowej uwzględniającej specyfikę rynku amerykańskiego wraz z opcją sklepu oraz tłumaczenie opisów produktów na angielski, informujemy, że do realizacji zadania wybrana została firma A-4 z siedzibą w Łodzi. 

1. Zapytanie ofertowe – strona internetowa

2. Formularz ofertowy – strona internetowa

 

X

Register