Menu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym rossli.eu , który jest własnością firmy Rössli Magdalena Govindasamy z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Tetmajera 6/5 NIP 836-176-79-22, REGON 100210250.


 1. Sklep rossli.eu zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn sprzedawcy.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze, w ciągu 24 godzin od zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

 3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa jest niewiążąca.

 4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie “Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.

 5. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Konsument zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

 7. Płatności za zamówione produkty można dokonać korzystając z metod płatności dostępnych w serwisie PayU lub przelewem na konto Rossli.eu. Szczegóły dotyczące dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce płatności.

 8. Regulaminowy termin płatności za złożone zamówienie to pięć dni roboczych.

 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu;
  b) w przypadku zamówień płatnych przez serwis PayU- w chwili poprawnej autoryzacji transakcji.


 10. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

 11. W przypadku niedostępności części lub wszystkich zamówionych produktów, Sklep zobowiązany jest poinformować Konsumenta drogą mailową bądź telefoniczną o ograniczonej możliwości realizacji zamówienia. Konsument ma prawo wybrania sposobu dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja – wysyłka dostępnych produktów; wydłużenie czasu oczekiwania; anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta, Sklep zastrzega sobie prawo do wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia. Przedpłatę za całość zamówienia (w przypadku anulowania zamówienia) lub za produkty niedostępne w chwili realizacji zamówienia, Sklep zwraca na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

 12. Wszystkie produkty oferowane w sklepie rossli.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 13. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

 14. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.

 15. Konsument może anulować złożone zamówienie e-mailowo pod adresem sklep@rossli.pl podając nr zamówienia, do momentu dokonania płatności.

 16. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem dostępnych w Sklepie usług spedytorskich, np. Pocztę Polską/Kurier Siódemka. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki i pakowania zgodnie z tabelą kosztów wysyłki zamieszczoną w zakładce koszty wysyłki.

 17. Zgodnie z brzmieniem ustawy “Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 18. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 19. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony, posiada oryginalne metki oraz opakowanie. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

 20. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu rossli.eu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie rossli.eu , w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

 21. Sklep rossli.eu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@rossli.eu

 22. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

 23. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez rossli.eu pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do rossli.eu pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nie przekraczającej 12zł (słownie: dwanaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

 24. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 25. Kolory wyrobów przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora, a wygląd rzeczywisty oferowanych artykułów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

WYMIANA I ZWROT /ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem, iż zwracany bądź wymieniany  towar nie nosi śladów użytkowania, posiada komplet metek oraz oryginale opakowanie.
  Towar odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie  wraz z wypełnionym formularzem zwrotu/wysyłki oraz dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) należy odesłać na adres:

Rössli Magdalena Govindasamy
ul. Tetmajera 6/5
96-100 Skierniewice

 • Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Konsument. Sklep zastrzega Sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych  za pobraniem.
 • Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający rachunku bądź formularza zwrotu/wymiany, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony lub noszący ślady użytkowania), będzie odesłany na koszt Konsumenta.
 • W przypadku zwrotu towaru w myśl art.7. ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów,  Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku wymiany o dopłacie/nadpłacie poinformuje Państwa pracownik Sklepu.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Zgodnie z brzmieniem ustawy “Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 


> KOSZTY WYSYŁKI

zakupy sposób płatności koszt wysyłki
do 300 zł płatność z góry 14,00 zł
do 300 zł za pobraniem 17,00 zł
powyżej 300 zł gratis

NIE WYSYŁAMY TOWARU ZA GRANICĘ

METODY PŁATNOŚCI

> Przedpłata na konto

Przy wybraniu opcji przedpłata na konto, po potwierdzeniu zamówienia należy dokonać wpłaty na poniżej podane konto

Rössli Magdalena Govindasamy
ul. Tetmajera 6/5
96-100 Skierniewice

Santander Consumer Bank 9110 9025 9000 0000 01 2412 8289.


> PAY U

PayU to szybki i wygodny sposób płacenia za zakupy w Internecie. Każdy Klient w ciągu paru minut, za pomocą kilku kliknięć, może uregulować należność za dokonane zakupy. Płatności można dokonywać zarówno używając karty kredytowej jak i wykonując przelew bezpośrednio ze swojego konta, bez konieczności wpisywania danych w formularzu, gdyż system uzupełni je automatycznie. Zakupy obsługiwane przez Płatności charakteryzują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodną ochronę realizowanych transakcji.

X

Register